Aktualitet

The Albanian Helsinki Committee for closing the Turkish college: Hasty decision. To review!

The Albanian Helsinki Committee for closing the Turkish college: Hasty decision.

The Albanian Committee of Helsinki has reviewed the documentation available to analyze the decision on the closure of the Turkish college Mehmet Akif.

The long statement first explains the legal steps the college has taken to move to the new building in Kashar, from the old one on Kavaja Street. Then it is pointed out the fact that there was neither a warning nor a fine for the school, for any possible violation.

In the end, the Committee suggests revising the decision, which it considers harsh and hasty.

PRESS STATEMENT
The procedures of the authorities for the closure of the Turkish College "Mehmet Akif Ersoy" do not meet the standards of due process, resulting in the granting of a harsh, hasty, disproportionate and harmful measure

Following the complaint of the teachers and students of the Pre-University Private Educational Institution "Mehmet Akif Ersoy" regarding the closure of this school based on the Decision of the Council of Ministers no. 614, dated 22.09.2022 and the clarifications provided by the Ministry of Education and Sports for public opinion through the Facebook social network, the Albanian Committee of Helsinki (KShH) verified the above complaint and the documentation related to this issue and reached the conclusions the following:

In 1996, the Municipality of Tirana and the Gulistan Foundation signed a usufruct (right to use and enjoyment) contract that gave the foundation the right to use the property where the Mehmet Akif Ersoy private educational institution was previously located, for a period of 30 years.
The General Director of the Gulistan Foundation, on 10.06.2022, officially requested the Ministry of Education and Sports to approve the transfer of the school from the existing building to a building in Kashar. Ministry of Education and Sports, with letter no. 4030/3, dated 01.07.2022, answers that according to the report on the construction condition of the building of the Local Education Office (ZVA) Tirana, the building where the transfer of the school was considered did not meet the relevant standards. This premature response has come at a time when the representatives of the Foundation have communicated electronically to the Ministry that during the month of July the works would be developed to improve the aspects recommended earlier by the ZVA engineer who inspected the new building on the 28th June.
Municipality of Tirana, with decision no. 69, dated 12.07.2022, has approved the transfer of the right of usufruct enjoyed by Mehmet Akif Ersoy School to third parties selected by him. After this decision, the school was finally moved from the building where it was located, towards the building in Kashar.

On 27.07.2022, the school addresses once again the Ministry of Education and Sports, and more specifically the Directorate of Deregulation, Permits and Licenses, informing it that the works for the preparation of the building have been completed and they have requested an inspection to check the conditions of building.

On 14.09.2022, the General Directorate of Pre-University Education sets up a working group for the evaluation of the licensing conditions and the exercise of the school's activity. On the same day, the assessment was made, defining the anticipated criteria and the criteria that were assessed as unfulfilled but without setting any deadline for their completion. After the completion of this inspection, a copy of it was handed over to the school administrator. This document was the only one that was made available and signed by representatives of the school, while such a practice was not followed in the two previous inspection visits of the ZVA. The school, in the new building, in addition to filling the shortages defined in the "Evaluation Platform" of the engineers (work group), has also continued the teaching process for the new school year, pending approval of the new license. The Ministry of Education and Sports or the Directorate of Deregulation, Permits and Licenses has not returned any response to the school, both for the minutes of the evaluation team and for the request for a license. This is the end of the correspondence between the school and the Ministry of Education and Sports and the institutions under it.
It is also worth noting that the legal representatives of the Foundation declare that they have acted in good faith and have not assessed at any time that moving to another building would create the risk of closing their 30-year-old activity in the country. Moreover, they have estimated that being a Foundation, it could not be economically affordable to continue maintaining the two buildings, until the request from MAS for the new building is approved, for which their request has been made for 3 months before the new school year started.

Më vonë, me Vendimin nr. 614, datë 22.09.2022 Këshilli i Ministrave në mbështetje të neneve 42 dhe 70 të ligjit 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” ka vendosur mbylljen e veprimtarisë së institucionit arsimor parauniversitar privat “Mehmet Akif Ersoy”, i cili e zhvillon mësimin edhe në gjuhë të huaj.
Duke u njohur me këtë Vendim të Këshillit të Ministrave, tërheq vëmendjen fakti që në të përmenden vetëm detyrimet e institucionit arsimor parauniversitar privat dhe jo arsyet apo motivet konkrete si dhe shkeljet e ligjit që kushtëzuan miratimin për mbylljen e kësaj shkolle. Ky vendim nuk përmbush standartet thelbësore të arsyetimit, si një akt administrativ me pasoja për palët, por edhe për nxënësit dhe prindërit e tyre që i kanë besuar Fondacionit edukimin dhe arsimimin e tyre. Sipas standarteve të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese, përveç elementeve formale, akti administrativ duhet të jetë i qartë dhe të përmbajë, krahas shpjegimit të situatës faktike mbi të cilën është marrë, edhe shpjegimin e përmbledhur të rezultatit të hetimit administrativ dhe të vlerësimit të provave, bazën ligjore të aktit, një shpjegim pse kushtet ligjore për zbatimin e tij plotësohen në këtë rast (shih vendimet nr. 25, datë 10.05.2021; nr. 29, datë 27.06.2013 të Gjykatës Kushtetuese).

Duke iu referuar nenit 42 të Ligjit 69/2012, licencimi i këtyre institucioneve bëhet sipas përcaktimeve të ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Në nenin 12/3 të ligjit të mësipërm parashikohet se: përpara marrjes së vendimit të revokimit, organi kompetent, si rregull, urdhëron ripërmbushjen e kritereve apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve, brenda një afati të arsyeshëm, pa pezullim të titullit dhe/ose pezullimin e titullit, për një afat të arsyeshëm, deri në zbatimin e urdhrit për ripërmbushjen e kritereve apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve.

Nga përmbajtja e dispozitës që përmendëm më lart dhe korrespondenca midis shkollës dhe Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve dhe Licencave, nuk rezulton të jetë caktuar ndonjë afat për kushtet që duheshin plotësuar dhe as është marrë ndonjë vendim për pezullimin e licencës deri në plotësimin e tyre.

Sipas nenit 70, pika 2 e ligjit 69/2012, Inspektorati që ka kontrolluar gjendjen e godinës, kur është e nevojshme vendos veç dënimit kryesor (paralajmërim ose gjobë) edhe “urdhërimin e subjektit të inspektimit për të korrigjuar shkeljet e konstatuara dhe për të eliminuar pasojat e tyre, duke përcaktuar edhe një afat të arsyeshëm për këtë qëllim.”

Në Udhëzimin nr. 15, datë 12.07.2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencave, në pikën 7.1 të kreut parashikohet se në rastet kur kërkesa e subjektit nuk miratohet, vendimi refuzues duhet të përcaktojë qartë shkaqet e refuzimit, të shprehura në mënyrë të tillë që kërkuesi të kuptojë se ç ‘masa duhet të marrë që, me një aplikim të dytë, të mund të pajiset me licencën e kërkuar.

Zbatimi i udhëzimit të mësipërm nuk rezulton të jetë zbatuar, përkundrazi është kaluar në masën më të ashpër dhe të pamotivuar, siç është edhe mbyllja e shkollës dhe mosdhënia e licencës së re.

KShH, duke patur parasysh ato që u thanë më lart, si dhe interesin që ka vazhdimi normal i shkollës (për 159 nxënëse), vlerëson se masa e mbylljes së shkollës është jo në përputhje me kërkesat e parashikuara në dispozitat e mësipërme ligjore, si dhe përbën një masë të nxituar, jo proporcionale dhe me pasoja të dëmshme.

KShH vlerëson se në rastin e mbylljes së këtij institucioni arsimor privat para universitar, nuk janë respektuar standardet e procesit të rregullt që kërkon neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në vendimin nr. 25, datë 10.05.2021 të Gjykatës Kushtetuese theksohet se e drejta për proces të rregullt ligjor nuk kufizohet vetëm në procesin gjyqësor, por përfshin edhe atë me karakter administrativ. Njohja paraprake e personit me faktet që e ngarkojnë atë me përgjegjësi, respektimi i së drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, nëpërmjet dhënies së sqarimeve paraprake, ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa nga elementet bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për proces të rregullt ligjor.

Also, it is worth noting that in the practice of the European Court of Human Rights, special attention has been paid to the problem of education. Thus, e.g. in one of its cases (Timishev v. Russia) it is stated that in a democratic society the right to education plays such a fundamental role that a restrictive interpretation would not be in accordance with the purpose of the first sentence of Article 2 of Protocol No. 1 of the Convention.

This is the reason why the ASC suggests revising the Decision of the Council of Ministers in accordance with the legal requirements.